1952  Wanneer begin 'n skool werklik?
As hoof van die Afrikaanse Hoėrskool
is dit vir my besonders aangenaam
om in hierdie brosjure iets te sź. As
die persoon wat dwarsdeur die
ontstaan en ontwikkeling van die
skool midde in die stryd gestaan het
en alles saam deurgemaak het, is dit
vandag een van die dae in my lewe
wat ek nooit sal vergeet nie. Ek is
dankbaar vir die voorreg dat ek,
sedert Januarie 1951 toe die stryd
om “n Afrikaansmediumhoėrskool
hier begin het, altyd my deel kon
bydra om dit te verkry. Die stryd was
somtyds moeilik. Die owerhede moes
oortuig word van die noodsaaklikhied
van so “n skool, gronde moes verkry
word en die ouers moes beweeg
word om hulle kinders hier te laat bly
om te bewys dat ons die getalle het
wat so “n skool regverdig.
Gedurende 1952 het die plaaslike
twee Afrikaansmediumskole hulle
standard ses leerlinge behou en van
1953 is al die sekondźre leerlinge na
die Roodepoort-Wes A.M.-skool wat
toe “n Groep II- skool geword het.
Geskeideins
1952 - Wanneer begin “n skool werklik?
Die getalle het so gestyg dat ons
reeds aan die einde van 1954 al 400
leerlinge in die hoėrafdeling gehad
het. Die hoėrskool is toe afgestig
aan die einde van 1954 en ek is
oorgeplaas as permanente hoof van
die hoėrskool. Intussen is daar goeie
vordering gemaak met die
verkryging van die hoėrskoolgronde
in Horison, die planne is goedgekeur,
wyle mnr. L. Fokkens van
Krugersdorp het die kontrak gekry
en op Saterdag, 19 Februarie 1955
het ons die eer gehad om senator
Jan de Klerk, Minster van Arbeid, te
kry om die hoeksteen te kom lź.
Ons wil hier aan hom hulde bring vir
die geweldige krag wat hy vir ons as
L.U.K. van ons provinsie was en
veral vir wat hy vir die Onderwys en
die voorsiening van skoolgeboue
gedoen het. Ons leerlingtal staan
aan die begin van 1956 op 560 met
“n eerste standard tien klas van 39
leerlinge, wat voorwaar “n prestasie
is vir die nuwe skool en ons
skoolgebou is voltooi. Ons het reeds
op 10 Mei ons nuwe gebou betrek.
Ons is besonder dankbaar teenoor
die provinsiale-owerhede vir die
sierlike skoolgebou wat $102,00
gekos het, verder het ons ook
$10,600 ontvang vir die gelykmaak
van die gronde en die skoolsaal kos
$12,200. Die opvoedkundige inrigting
kos dus ongeveer $124,00. Laat ons
nou saamstaan en saamwerk en
van die skool “n groot sukses maak
en nie ons owerhede wat soveel
vertroue in ons het, teleurstel nie.
Die sukses van ons skool berus op
die heelhartige samewerking van die
Beheerraad, Ouers, Onderwysers en
kinders van ons skool. Die persone
wat verkies is op ons Beheerraad wil
ons van harte gelukwens.
Op u samewerking en bereidwilligheid
om van die skool “n sukses te
maak, kan ons ten alle tye reken.
Nogmaals geluk en baie dankie vir
wat u reeds vir die skool in die
verlede beteken het.
Ons ouers wil ek baie hartlik bedank
vir die belangstelling in ons skool
asook die samewerking wat u ten
alle tye verleen het in die groot taak
wat verrig word met die opvoeding
van ons kinders.
 
Ons wil dan alle ouers en
toekomstige ouers van
Roodepoort en omgewing vra om
hierdie hoėrskool te beskou as die
hoėrskool vir u kind.
Die sukses van die skool hang
van u samwerking en
ondersteuning af. Die
onderwysers van die skool is
uitgesoekte, goed onderlegde,
goed opgeleide, Christelike en
bekwame manne en vroue wat in
alle behoeftes van die skool reeds
voorsien. Die geestelike en
verstandelike ontwikkeling van die
kinders kan alleen die beste wees
wanneer die ouers en
onderwysers mekaar aanvul en
dit met alles in hulle vermoė
probeer doen.
Die kinders, om wie alles eintlik
gaan, moet ook ten volle besef
wat vir hulle gedoen word en dat
die provinsiale owerheid,
Onderwysdepartement,
Skoolraad, Beheerraad, ouers en
onderwysers net een doel voor
oė het en dit is om elke kind
geestelike, verstandelik en
liggaamlik so toe te rus dat hy of
sy, hulle plek sal volstaan as
waardige Afrikaners. Die kinders
moet dus besef dat ons van hulle
die allerbeste verwag. Elke dag
op skool wees, is die eerste
vereiste en dan moet elke kind
gereeld tuis sy huiswerk doen en
alle ander verpligtinge nakom wat
van hulle verwag word. Ons wil
ook van die geleentheid gebruik
maak om ons Inspekteur van
Onderwys, Dr. G.P. van Rooyen
hartlik te bedank vir sy
belangstelling en wyse raad wat
ons altyd by hom gekry het. Laat
ons dus almal saam, positief na
vore gaan, laat ons mekaar
aanvul en nie probeer ondermyn
nie, want dit word van ons
verwag om ons deeltjie by te dra
tot ons volk en ons land Suid-
Afrika.
Copyright © 2016 by "Lezeth van der Walt"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: lezethvdw@gmail.com

ADRES
KONTAK ONS
TEL:   011 763 5831
          011 763 5832
FAX:   011 763 2927
Hoėrskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709

SOSIAAL