∑ Jy moet stiptelik om 07:25 op die skoolterrein wees.
∑ Die skool begin amptelik om 07:30 en verdaag Maandae tot Donderdae om 14:15 en Vrydae om 14:00.
∑ Geen laatkom sal geduld word nie.  VoorkomsreŽls, soos voorgeskryf deur die Beheerliggaam, moet
nagekom word.
∑ Jy moet aan alle opvoeders, mans sowel as dames, jou onvoorwaardelike gee in die uitvoering en
afhandeling van al jou werk t.o.v. die akademie.
∑ Dit sluit in die toesien dat boeke en skrifte beskikbaar is, huiswerk getrou gedoen word en dat deeglik
voorberei word vir toetse.
∑ Jy moet onderneem om ordelik en sonder tydverwyl tussen periodes te ruil en administratiewe
verantwoordelikhede nakom.
∑ Jy mag nie die skoolterrein onnodig verlaat tydens skoolure nie. (Volg asseblief die voorskrifte).
∑ Jy moet streef daarna om jou omgewing netjies te hou en met sorg te behandel.
∑ Jy het die reg om opvoeders se aandag te vestig op īn onveilige werksterrein.
∑ Daar word van jou verwag om so op te tree dat dit nie jou maats sal aantas of inbreuk maak op sy reg om
onderrig te ontvang nie.
∑ Geen rokery op die skoolterrein, die onmiddellike omgewing, op busse of in die openbaar in skooldrag nie.
∑ Geen onwettige middels of dwelms vir gebruik of verkoop op skoolgronde word toegelaat nie.
∑ Graffiti word verbied.
∑ Geen onwelvoeglike optrede op enige deel van die skoolterrein sal toegelaat word nie.
∑ Gedurende sportgeleenthede, kultuuraksies en skooltoere word daar van jou verwag om jou Gedragskode te
eerbiedig.
∑ Selfone MOET die heeldag AFGESKAKEL word tydens skoolure. (Volg voorskrifte in die gedragskode).
∑ Die gedragskode word met alle leerders behandel en īn weergawe daarvan is op die webwerf beskikbaar vir
insae.
∑ Indien īn leerder vir meer as 15 dae afwesig is sal die leerder as īn skoolverlater hanteer word.
∑ Die volgende sal nie geduld word nie:     
∑ Pligsversuim, ongehoorsaamheid en opstandigheid    
o Oneerlikheid, leuens en diefstal    
o Afknouery, aanranding en pornografie    
o Stokkiesdraai    
o Opsetlike beskadiging van eiendom    
o Arrogante en swak gedrag teenoor jou opvoeders en medeleerders
Gedragskode
o Ek onderneem om gedissiplineerd, vriendelik, pligsgetrou en deelnemend op te tree.Ek sal te alle tye
my Christelike beginsels ter ere van God uitleef. 
o Ek sal my meerderes respekteer en gesag eerbiedig. 
o Ek sal vir myself hoŽ ideale stel, die naam van my skool en ouerhuis sal ek altyd in ere hou. 
o Ek sal, selfs onder die moeilikste omstandighede, beleefd en vriendelik optree en met selfdissipline sal
ek respek afdwing, veral in die openbaar en op die sportveld. 
o Ek sal die eiendom van die skool beskerm en die terrein netjies en skoon hou. 
o Die voorreg wat ek het om te studeer sal ek pligsgetrou en na die beste van my vermoŽ nakom. 
o Ek aanvaar hierdie gedragskode en sal daarna streef om die goeie naam en mooi tradisies van
HoŽrskool Roodepoort, te alle tye, uit te dra
Skool ReŽls
Copyright © 2016 by "Lezeth van der Walt"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: lezethvdw@gmail.com

ADRES
KONTAK ONS
TEL:   011 763 5831
          011 763 5832
FAX:   011 763 2927
HoŽrskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709

SOSIAAL